Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Ethisch Verantwoord Sporten

Voor alle vragen met betrekking tot Ethisch Verantwoord Sporten kan U terecht bij de Secretaris-Generaal van de federatie. In iedere club moet een verantwoordelijke aangeduid zijn. Het is de taak van het aanspreekpunt van de VTTL om deze verantwoordelijken met raad en daad bij te staan. Meer info hieromtrent:

 

Panathlon verklaring

In 2004 namen Vlaamse Panathlonleden het initiatief voor een Verklaring, een ethische code rond ethiek in de jeugdsport, dat de basisprincipes omvat voor de rechten van het kind in de sport. Aan de grondslag van de verklaring ligt het idee dat alle kinderen het recht hebben op waardige, gezonde en veilige beoefening van sport en spel. De Panathlonverklaring over Ethiek in de Jeugdsport zag op 24 september 2004 het levenslicht in Gent. Sindsdien werd de Verklaring erkend en ondertekend door honderden instellingen, organisaties en personen die actief zijn in de sport. De ondertekenaars verbinden zich er toe om over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Ook de Vlaamse Tafeltennisliga, vertegenwoordigd door alle voorzitters van de Vlaamse provincies, heeft in 2010 de Panathlon-verklaring ondertekend. Tafeltennis is een sport die door jong en oud beoefend kan worden. Samen met onze clubs doen we er alles aan om het spelletje voor iedereen zo fair, rechtvaardig, positief en leuk te maken en te houden. Zowel voor de (jeugd)spelers, de coaches, de supporters en de scheidsrechters. 

Internationaal centrum voor Ethiek in de Sport: http://www.ethicsandsport.com/
Panathlon Vlaanderen: http://panathlonvlaanderen.be/

Fair-play

Fairplay en ethiek in onze sport wordt ook door de federatie hoog in het vaandel gedragen. In onze sport is er slechts sporadisch een geval van agressie. Wedstrijden verlopen doorgaans in een sfeer van collegialiteit waar medespelers en tegenstrevers bij elkaar scheidsrechteren. Supporters die komen zijn gepassioneerd en gedisciplineerd. Bij problemen kan men steeds beroep doen op een onafhankelijke commissie, die zowel op provinciaal als landelijk niveau de scheiding der machten respecteert. De tuchtcommissie staat garant voor een eerlijk en onafhankelijk adviesorgaan binnen de VTTL.

Enkele tips voor spelers:

- Verontschuldig je tegenover je tegenstander bij het maken van een ‘netje’ of ‘kantje’.
- Plaats plezier en inzet boven winnen.
- Hou je palet in je handen, gooi ze niet weg bij het verliezen van een punt of set.
- Respecteer steeds de scheidsrechter, want zonder hem is er geen wedstrijd mogelijk.
- Zorg ervoor dat je vuilnis altijd in de vuilnisbak werpt. Opgeruimd staat netjes!
- Speel om te winnen, maar leer omgaan met verlies.
- Zoek geen excuses als je verliest. Goede verliezers krijgen meer respect dan slechte winnaars.
- Blijf positief, ook als je verliest.
- Als je zelf gerespecteerd wil worden, respecteer dan ook de scheidsrechter, je medespelers, de tegenstander en het materiaal.
- Schop niet tegen tafel.
- Waardeer ook mooie punten van je tegenstander.
- Tafeltennis is een individuele sport, maar moedig je ploeggenoten aan als je in team speelt.
- Hou het leuk! Onthou dat spelvreugde de basis van succes is.
- Respecteer zowel je teamgenoten als je tegenstanders.
- Speel om te winnen! Spelen om niet te verliezen kan het ware doel van competitie doen verliezen…
- Zeur niet over de tafels, balletjes, tegenstanders,… Kijk eerst naar jezelf.
- Ban alle gezeur tijdens training en/of wedstrijd.
- Probeer tafeltennis leuk te maken en leuk te houden.
- Een speler die kan verliezen, komt er als winnaar uit.
- Door zelf respect te tonen, dwing je respect af.

Enkele tips voor trainers, ouders en toeschouwers:

- Tafeltennis is plezier maken… Blijf kalm en relaxed tijdens een tafeltenniswedstrijd.
- Juich ‘kantjes’ en ‘netjes’ niet toe.
- Besef dat jonge tafeltennissers nog kinderen zijn. Zij zitten volop in een leerproces.
- Denk goed na over je woordkeuze. Gebruik nooit scheldwoorden of opruiende taal.
- Ga nooit in discussie: noch met de tegenstander, noch met de scheidsrechter!
- Reageer niet op uitlatingen van wie dan ook.
- Moedig altijd aan! Maar hou het stil tijdens de punten…
- Evalueer niet alleen het wedstrijdresultaat... maar ook de houding, de mentaliteit van je speler. Doe dit liefst niet onmiddellijk na de wedstrijd.
- Ban alle gezeur tijdens training en wedstrijden.
- Behandel je spelers (of kind) op dezelfde manier na winst en verlies.
- Maak tijd voor een praatje met de tegenstanders, toon het goeie voorbeeld!
- Blijf positief, ook als je kind / speler verliest.
- Moedig altijd aan, ook als het wat minder gaat.
- Leer kinderen toegeven dat de tegenstrever beter is en leer hen daar waardering (bewondering) voor op te brengen.
- Tafeltennis is ‘fun’. Kijk kalm en relaxed naar een tafeltennismatch.
- Sportieve opvoeding is vorming voor het leven.
- Niemand is perfect, iedereen heeft het recht om fouten te maken.
- Reageer op een gepaste manier op onsportieve uitlatingen van uw kind / speler.
- Wijs je spelers op hun verantwoordelijkheid als ze zich slecht of onsportief gedragen tijdens het sporten.

Meldpunt seksueel misbruik

Van 9 uur tot 17 uur kan iedereen op het gratis nummer 1712 terecht met vragen en meldingen van elke vorm van geweld.

Eén aanspreekpunt voor de burger

“Geweld, misbruik en kindermishandeling zijn maatschappelijke problemen die een bijzonder zware impact hebben op iedereen die hierbij betrokken is”, zegt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. “Ze tasten de leefkwaliteit en het vertrouwen in een veilige samenleving aan. De voorbije jaren is het duidelijk geworden dat er nood is aan één aanspreekpunt waar de burger terecht kan.”

De werking van het meldpunt

Het meldpunt 1712 is er voor alle burgers. Vermoedens en meldingen van geweld worden er discreet behandeld. Medewerkers van de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de centra algemeen welzijnswerk (CAW) zullen op zeven plaatsen in Vlaanderen mensen te woord staan. Via een doorschakelsysteem komt de beller terecht bij een meldpunt in zijn regio. Van elke telefoon wordt een meldingsdossier opgemaakt. Als een melding dringend is, kan het meldpunt meteen doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening of indien nodig het parket.

http://1712.be/

Een extra belangrijk kanaal in functie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, naast de telefonische hulplijn, is de chatbox www.nupraatikerover.be. Je kan hier anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker. Dit is een initiatief van de vertrouwenscentra Kindermishandeling. Privacy gegarandeerd.

Doping en sport

Bij het horen van het woord doping denkt iedereen aan het gebruik van een verboden stof. Er is echter meer dan alleen het gebruik van verboden stoffen of methoden. Met de term ‘dopingpraktijken’ worden alle praktijken bedoeld waar een sporter en zijn entourage zich moeten van onthouden om geen dopingovertreding te begaan.

Dopingpraktijken zijn:

- De aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam van een sporter
- Het gebruik van een verboden stof of een verboden methode (ook het onbewust gebruik van verboden stoffen door bv. het gebruik van een gecontamineerd voedingssupplement, is strafbaar)
- Het weigeren, niet komen opdagen of ontwijken van een dopingcontrole
- Het niet of onvolledig meedelen van verblijfsgegevens als elitesporter (elke combinatie van drie gemiste controles en/of aangifteverzuimen binnen een periode van achttien maanden wordt als een overtreding beschouwd.)
- Het plegen van bedrog, of de poging daartoe, bij om het even welk onderdeel van de dopingcontrole
- Het bezit van verboden stoffen en methoden
- Het verhandelen of de poging tot verhandelen van om het even welke verboden stof of verboden methode
- De toediening, of de poging tot toediening van een verboden stof of verboden methode aan om het even welke sporter
- Het aanmoedigen van, helpen bij, vergemakkelijken van, mogelijk maken van, aanzetten tot, verbergen van, of om het even welke medeplichtigheid in het kader van een overtreding van de antidopingregels.

Een lijst van de verboden stoffen (geldig vanaf 1 januari 2013) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is ook terug te vinden op de website www.dopinglijn.be. Het interne tuchtreglement betreffende doping kan U ook terugvinden in onze Huishoudelijke Reglementen.

LOGO SPORT VLAANDEREN      logo Ethias      logo Tibhar